МЕДОВИНА /HONEY MIX

со млеч и поленов прав

EN мк
Usefulness of use:
Favorable impact on constipation increases peristalsis in inflammation of mucous membranes of the respiratory organs, stomach, and intestines, positively affect overall health and immune system. It contains a number of vitamins and minerals due to honey.

RECOMMENDED DAILY DOSE: Take on an empty stomach 3 times a day one teaspoon, use a plastic spoon. Often combined with other herbs depending on the diagnosis.
No adverse effects, no "side" effects with other medications, using the recommended route, it creates habits, can be used for a long time, months. Used as a primary or additional means to all other tea blends or mixtures and products of herbs or drugs and medicines.
Detail about nutrition, chemistry, and analysis of www.rozakanina.bizland.com and www.alternativnamedicina.com.mk
Storage: Store in a cool, dry and dark place.
The method of issue: dispensed without a prescription.
Keep out of reach of children.
The product is registered as a food supplement, not be used as a substitute for a varied diet.
Macedonian product. Origin Galichitsa.
Shelf life 2 years.
Produces Rosa Kanina LLC Resen.
Pasteurized.
It is recommended to consult a physician for use of tea in children, pregnancy, and lactation.
Ingredients: Mead milky, Pollens
Packing: glass jar with a cardboard carton
Weight: 500g.
Ingredients: natural honey oak, chestnut and meadow honey, tahini, bee pollen, royal jelly.
Microbiological safety PHI Bitola

Корисност од употреба:
Поволно влијае при опстипација ја зголемува перисталтиката, при воспаленија на слузниците на дишните органи, желудник и цревата, поволно влијае на општата здравствена состојба и имунитетот на организмот. Содржи голем број на витамини и минерали поради медот.
ПРЕПОРАЧАНА ДНЕВНА ДОЗА: се зема на гладно 3 пати на ден по едно кафено лажиче, се користи пластично лажиче. Се комбинира најчесто со други чаеви во зависност од дијагнозата.
Нема штетни дејства, нема „нус“ појави со ниедно лекарство, при користење на препорачаниот начин, не ствара навики , може да се користи , долго време, месеци. Се користи како основно или дополнително средство со сите други чајни мешавини или комбинации, и производи од лековити тревки или пак медикаменти и лекарства.
Начин на чување: Да се чува на ладно, суво и темно место.
Начин на издавање: Се издава без лекарски рецепт.
Да се чува надвор од дофат на деца.
Производот е регистриран како додаток во исхрана, не се користи како замена за разновидна исхрана. Македонски производ. Потекло Галичица.
Рок на траење 2 години.
Произведува Роза Канина ДООЕЛ Ресен.
Пастеризирано.
Се препорачува консултација со лекар при употреба на чајот кај деца, бременост и при лактација.
Состав: МЕДОВИНА СО МЛЕЧ, ПОЛЕНОВ ПРАВ
Паковање: стаклена тегла, со картонска паковка
Тежина: 500 гр.
Состав: природен дабов мед, костен и ливадски мед , таан, поленов прав, млеч.
Микробиолошка исправност ЈЗУ Битола

 


/

ЕМИСИИ НАУМЕ ПЕТКОВСКИ - БАБА РАДА

Информации

Козја Сирутка - Минерали

 

 

web stats